Podaruj swój 1% na Stowarzyszenie Jesteśmy Razem

Dodano dnia: 27.04.2018 16:54:59


PRZEKAŻ NAM SWóJ 1%

Podatnik wskazuje Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Jesteśmy Razem- wpisując tylko numer KRS 0000013598 i kwotę 1% w zeznaniu podatkowym, nie ma możliwości samodzielnej wpłaty 1%;

Wypełnij PIT on-line i przekaż 1% - pit przez internet

 • w jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji;
  podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel); na te informacje przeznaczona jest specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” (poz. 132-134 – PIT-28, poz. 308 - 310 – PIT-36, poz. 108 – 119 – PIT-36L, poz. 127 – 129 – PIT-37, poz. 61 – 63 – PIT-38); informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot; 

 • podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego; informacje te przekazuje urząd skarbowy; zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 134 – PIT-28, poz. 310 – PIT-36, poz. 119 – PIT-36L, poz. 129 – PIT-37, poz. 63 – PIT-38); 

 • podatnik ma prawo przekazać 1% organizacji pożytku publicznego także w korekcie zeznania podatkowego;

Obchody XX-lecia konkurs plastyczny oraz regulamin

Dodano dnia: 11.04.2018 06:42:35


Szanowni Państwo
Od 9 kwietnia do 31 lipca 2018 roku  trwają obchody XX- lecia Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Jesteśmy Razem
Od 9 kwietnia do 11 maja 2018 roku trwa w szkołach podstawowych nr 1,3 ,4, 5,7 i 8 oraz MDK i Powiatowe Ognisko Artystyczne konkurs plastyczny pt Jesteśmy Razem jak powinna wyglądać integracja z niepełnosprawnymi. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na wspólnej imprezie z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca 2018 roku zorganizowanej przez Stowarzyszenia Jesteśmy Razem, LCK Fregata,MDK i OSIR w Lęborku i Farm Frites Poland S.A. na Placu Pokoju w Lęborku. Serdecznie Zapraszamy do udziału!!!!!!!

Regulamin Konkursu Plastycznego dla dzieci w wieku szkolnym z okazji XX-lecia Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Jesteśmy Razem


1.Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnych Jesteśmy Razem

2.Konkurs trwa od 9 kwietnia do 11 maja 2018 roku

3.Temat prac konkursowych brzmi: Jesteśmy Razem jak powinna wyglądać integracja z niepełnosprawnymi.

4.W konkursie mogą brać udział uczniowie z klas I-VII ze szkół i instytucji:

Szkoły Podstawowej nr1

Szkoły Podstawowej nr3

Szkoły Podstawowej nr4

Szkoły Podstawowej nr5

Szkoły Podstawowej nr7

Szkoły Podstawowej nr8

Powiatowe Ognisko Artystyczne w Lęborku

Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1.Prace konkursowe należy złożyć nauczycielowi plastyki / sztuki w wyżej wymienionych szkołach i placówkach do dnia 11 maja 2018 roku.

2.Praca konkursowa na być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice w formacie A3 .Temat pracy: Jesteśmy Razem-jak powinna wyglądać integracja z niepełnosprawnymi

3.Prace przesyłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.

4.Każda klasa lub sekcja może wysłać /przedłożyć w konkursie maksymalnie trzy najlepsze prace.

5.W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście tj niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

6.Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy

7.Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi : imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły bądź placówki. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

8.Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

9.Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody .

10.Uwaga w konkursie nie mogą brać udziału Członkowie Stowarzyszenia Jesteśmy Razem a także ich rodzeństwo, oraz dzieci pracowników Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Jesteśmy Razem Przedszkola Integracyjnego Jesteśmy Razem oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Jesteśmy Razem. Prace takie będą odrzucane przez jury.

Wyniki konkursu i nagrody :

1.Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

2.Kryteria oceny: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

3.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie w Dniu Dziecka 1 czerwca 2018 na Placu Pokoju w Lęborku, gdzie będzie zorganizowana wystawa nadesłanych prac. Ponadto lista laureatów zostanie ogłoszona na naszej stronie internetowej www.jestesmyrazemlebork.boo.pl i portalu społecznościowym:FB Stowarzyszenia Jesteśmy Razem

4.Za udział w konkursie przewidziane są cenne nagrody

5.Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.

6.Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

7.Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.


Postanowienia końcowe:

1.Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas obchodów rocznicy XX-lecia Stowarzyszenia Jesteśmy Razem na Placu Pokoju jak i na uroczystej gali w sali Rajców lęborskiego Ratusza.

2.Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.

3.Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

4.Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.jestesmyrazemlebork.boo.pl oraz u nauczycieli plastyki/sztuki w wyżej wymienionych placówkach.

5.Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

6.Organizator zastrzega sobie prawo do:

a). Zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.

b).odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny.

c). nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac.


Zrealizowano pierwszy etap projektu Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego

Dodano dnia: 12.05.2017 14:34:45


Zrealizowano pierwszy etap projektu
Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego


W ramach pierwszego etapu projektu instytucje pomocy społecznej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej) oraz Stowarzyszenie Jesteśmy Razem realizowali działania z zakresu aktywizacji społecznej swoich mieszkańców/podopiecznych – uczestników projektu (m.in. poradnictwo prawne, psychologiczne, spotkania integracyjne).


Starostwo Powiatowe we współpracy z Powiatowym Centrum Edukacyjnym – Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych realizowało aktywizację zawodową uczestników projektu
w postaci m. in. doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz kursów i staży.


Grupę stanowiły w 100% osoby nieaktywne zawodowo – niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku, deklarujące podjęcie zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 13 osób,

Stowarzyszenie Jesteśmy Razem – 11 osób,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku – 12 osób,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku – 10 osób,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie – 9 osób,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach – 4 osoby,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej – 4 osoby.


W ramach pierwszego etapu projektu, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników oraz z zapotrzebowaniem na lokalnym rynku pracy:

- kurs spawania metodą TIG,

- kurs obsługi wózka jezdniowego,

- kurs prawa jazdy kat. C oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej,

- kurs komputerowy ECDL (e-Citizen, Base, Web Editing),

- kurs opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych,

- kurs kasy fiskalnej z przyuczeniem do zawodu sprzedawca,

- kurs florystyczny,

- kurs pomocy kuchennej.


W chwili obecnej przystąpiono do realizacji drugiego etapu projektu – zrekrutowano drugą grupę uczestników i podjęto kolejne działania z zakresu aktywizacji społecznej
i zawodowej mieszkańców powiatu lęborskiego.

Projekt partnerski pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego

Dodano dnia: 15.02.2017 23:06:30


Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził do dofinansowania pierwsze projekty konkursowe DEFS z Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt partnerstwa pod wodzą Powiatu Lęborskiego na 4. miejscu w województwie!


Projekt partnerski pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego (nr RPPM.06.01.02-22-0027/15) został oceniony pozytywnie i otrzymał 119 punktów, co dało mu czwartą pozycję na liście rankingowej.

Projekt jest jednym z przedsięwzięć negocjowanych od 2013 r. przez Miejski Obszar Funkcjonalny Lęborka (tzw. MOF Lębork) z Samorządem Województwa Pomorskiego, co zaowocowało wpisaniem przedsięwzięcia do Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego (tzw. ZPT).

Wartość projektu wynosi: 2.276.240,56 zł, natomiast wartość dofinansowania – 1.934.804,48 zł. Wkład własny zostanie pokryty ze środków gmin, powiatu i stowarzyszenia.

Planowany okres realizacji: kwiecień 2016 – październik 2018 r.


Projekt realizowany będzie przez Partnerstwo:

 1. Powiat Lęborski (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, Starostwo Powiatowe w Lęborku, Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku)

 2. Miasto Lębork (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku)

 3. Miasto Łeba (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie)

 4. Gmina Cewice (Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach)

 5. Gmina Nowa Wieś Lęborska (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej)

 6. Gmina Wicko (Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku)

 7. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Jesteśmy Razem w Lęborku (Warsztaty Terapii Zajęciowej).


Projekt skierowany jest do 152 mieszkańców powiatu zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy społecznej, w szczególności 75 osób z niepełnosprawnościami, wymagających integracji społecznej oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych w celu doprowadzenia do zatrudnienia.

W ramach projektu instytucje pomocy społecznej (PCPR, OPS/MOPS/GOPS) prowadzić będą aktywizację społeczną swoich mieszkańców, którzy następnie będą aktywizowani zawodowo przez Starostwo oraz PCE ZSP. Stowarzyszenie Jesteśmy Razem będzie prowadziło aktywizację swoich podopiecznych.


Aktywizacja społeczna – organizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej w Lęborku i Łebie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej oraz Ośrodki Pomocy Społecznej w Cewicach i Wicku to m.in.:

Liczba miejsc aktywizacji społecznej u danego Partnera:


Aktywizacja zawodowa - organizowana przez Starostwo Powiatowe w Lęborku dla ww. uczestników projektu, po aktywizacji społecznej:


Aktywizacja zawodowa - uczestników projektu organizowana przez Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku (PCE-ZSP) dla ww. uczestników projektu, po aktywizacji społecznej:
INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA

Dodano dnia: 15.02.2017 23:09:37


Link: http://bip.powiatleborski.pl/art/id/12413

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA

w ramach otwartego naboru na partnera do projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego w ramach poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Starosta Lęborski informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na partnera do projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego do końca dnia 03.09.2015 r. do Starostwa Powiatowego w Lęborku wpłynęła 1 oferta złożona przez:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym JESTEŚMY RAZEM.
Oferta spełnia kryteria formalne. W ocenie merytorycznej otrzymała 61 punktów.
W wyniku oceny ofert Komisja Konkursowa wyłania Partnera:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym JESTEŚMY RAZEM do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego w ramach konkursu numer RPPM.06.01.02-IZ-01-22-001/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 6 integracja; Działanie 6.1 Aktywna Integracja; Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa).Przedszkole Integracyjne Jesteśmy Razem-wyniki ewaluacji

Dodano dnia: 06.02.2015 12:16:20


Tak się cieszę - Przedszkole Integracyjne Jesteśmy Razem otrzymało najwyższą notę z ewaluacji - A. Dziękuję moim kochanym pracownikom za tak wspaniałą pracę. Nasi Państwo Wizytatorzy nigdy jeszcze nie dali żadnej placówce poziomu A. Jestem baaaardzo szczęśliwa Emotikon smilePrezes Maria Machola


Biuletyn Informacji Publicznej