Zapytanie ofertowe warsztaty z tworzenia biżuterii

Dodano dnia: 01.12.2016 08:25:50


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2016

w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zgodnie z Zasadami Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014 – 2020.

 1. Zamawiający: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Jesteśmy Razem tel. 509752292 Email: stow.razem.leb@wp.pl adres:ul. Krzywoustego 1/103 84-300 Lębork

 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje organizację dwugodzinnych warsztatów tworzenia biżuterii dla uczestników projektu Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.01. Aktywna integracja Poddziałanie 06.01.02 Aktywizacja społeczno – zawodowa, Regionalna Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020)

 1. Planowany termin: 14 grudzień 2016 r. w dniu 14 grudzień 2016 r. w Lęborku (siedziba Zamawiającego), w godz. 16.00 – 18.00.

W przypadku zdarzenia losowego termin może ulec zmianie. O dokładnym miejscu i godzinie realizacji usługi Zamawiający poinformuje Wykonawcę z 7 dniowym wyprzedzeniem.

 1. Planowana liczba osób uczestniczących w Warsztacie – 7 osób dorosłych z niepełnosprawnością, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Jesteśmy Razem.

 2. Miejsce świadczenia usług: w budynku przy Krzywoustego 1 w Lęborku, w sali Warsztatu Terapii Zajęciowej w godzinach 16:00-18:00, Miejsce do przeprowadzenia warsztatu zapewnia Zamawiający. Sala oświetlona z dużym stołem i krzesłami

 3. W ramach świadczenia usługi warsztatowej z tworzenia biżuterii Wykonawca zobowiązany jest do:
  1) Przeprowadzenia 2 godzinnego warsztatu z zakresu tworzenia biżuterii

2) Zaopatrzenia uczestników warsztatów w materiały do tworzenia biżuterii – koralików szklanych kolorowych półfabrykatów metalowych (w kolorze srebrnym i złotym) wełnianych i elementów skórzanych oraz wykonanych z tkanin.

3) Zapewnienia narzędzi do wyrobu biżuterii takie jak szczypce szerokie szczypce okrągłe i szczypce płaskie, nożyczki oraz inne niezbędne narzędzia do przeprowadzenia warsztatów w ilości odpowiadającej ilości uczestników warsztatów.

4) Opracowania i przeprowadzenia ankiety na zakończenie warsztatu, którą musi wypełnić każda osoba biorąca udział w warsztacie (ankieta ma dotyczyć oceny przebiegu warsztatu)
5) Wykonania minimum 5 zdjęć grupie warsztatowej.

6) Wręczenia każdemu uczestnikowi warsztatów zaświadczenia o ukończeniu warsztatu – kserokopia każdego zaświadczenia dla Zamawiającego.

7) Odpowiedniego oznaczenia wszystkich miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją warsztatów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020.

 1. Warunki udziału: Wykonawca przeprowadzi warsztat, który będzie przeprowadzony przez trenera
  a) posiadającego znajomości technik wykonywania biżuterii z różnych materiałów (tj. elementów metalowych koralików szklanych wełnianych i skórzanych)

b) posiadającego minimum roczne doświadczenie w pracy w warsztacie terapii zajęciowej lub dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi z niepełnosprawnością w stopniu znacznym

c) warsztaty muszą być przeprowadzone przy pomocy różnych technik szkoleniowych


Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu

Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo

lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania w/w powiązań – zał. Nr 2.


W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć:

- formularz ofertowy – wg zał. Nr 1

- oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych – wg zał. Nr 2

- oświadczenie w trybie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia) – wg zał. Nr 3


Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy spełnią wszystkie warunki udziału
w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.


 1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY

Kryterium oceny ofert – cena oferty brutto – 100%

CENA = najniższa cena spośród złożonych ofert x 100

cena obliczanej oferty

Oferty ocenianie będą punktowo w oparciu o w/w kryterium z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100,00 pkt.


 1. WYMAGANIA DOT. ZAWARTOŚCI OFEERTY – DOKUMENTóW, KTóRE NALEŻY DOSTARCZYĆ

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć:

- formularz ofertowy

- oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych – wg zał. Nr 2

- oświadczenie w trybie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia) – wg zał. Nr 3

Niekompletna oferta (np. bez załączników w/w dokumentów, niepodpisana, niewypełniona we wszystkich wymaganych miejscach) pozostaje bez rozpatrzenia.,

 1. MIEJSCE, TERMIN i SPOSóB SKŁADNIA OFERTY

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie do dnia 7 grudnia do godz. 14:00 do biura Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Jesteśmy Razem przy ul. Krzywoustego 1 /103 w Lęborku

Zaklejoną kopertę należy zaadresować:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Jesteśmy Razem

ul. Krzywoustego 1/103 84-300 Lębork

Proszę o przesłanie oferty wg wzoru załącznika nr 1 do dnia 7 grudnia 2016 roku na adres e-mail: stow.razem.leb@wp.pl lub adres Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Jesteśmy Razem ul. Krzywoustego 1/103 84-300 Lębork .Każdy może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty, które wpłyną po ww. terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany ofertą na okres 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Pozostałe postanowienia:

a) Warsztat musi być przeprowadzony zgodne z wymaganiami Zamawiającego i zawierać materiały do przeprowadzenia warsztatu wskazane w przedmiocie zamówienia. Wykonawca może dodać do Warsztatu swoje własne niezbędne propozycje, z zastrzeżeniem, że kwota określona w formularzu ofertowym obejmuje wszystkie rabaty oraz wszystkie koszty związane z zamówieniem.

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny i weryfikacji wszystkich parametrów zleconej usługi – na każdym etapie przeprowadzenia warsztatu.

c) Faktura/rachunek za wykonaną usługę wystawiony będzie przez Wykonawcę na: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Jesteśmy Razem NIP:841-15-38-372 adres :ul. Krzywoustego 1/103 84-300 Lębork

d) Zamawiający będzie płacił za wykonaną usługę przeprowadzenia warsztatu w ciągu 14 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

e. Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy: Nie przewiduje się zawarcia umowy, wiążące będzie złożone pisemnie zamówienie.


W przypadku dodatkowych pytań informacji udziela Kamila Machola, tel. 509752292 e-mail: stow.razem.leb@wp.pl
załączniki do zapytania ofertowego

Dodano dnia: 01.12.2016 08:19:05


Załącznik nr 1

……………………….

(miejscowość, data)


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Jesteśmy Razem

ul. Krzywoustego 1/103

84-300 LęborkFORMULARZ OFERTOWY Nr …………………..

WYKONAWCA:


………………………………………………………………………..…………………………………

Siedziba/Adres:


…………………………………………………………………………………………………………..

Nr telefonu i faks:


………………..……………………..……………………………………………..…………………….

E-mail:

……………………………………………………………………………………………………………


NIP: …………………………………… REGON (jeśli dotyczy):……………………………………


Oferuję realizację przedmiotu zamówienia za cenę: (proszę o podanie ceny całości usługi warsztatu)


Cena brutto za godzinę ………………………………………………….. złsłownie: …………………………………………………………………………………………………………….Cena brutto ŁĄCZNIE: 2 godzin x ………………… zł = ………………………………………………..słownie:……………………………………………………………………………………………………………..Imię i nazwisko trenera ……………………………………………………… 1. Oświadczam, że formularz ofertowy został podpisany przez osobę właściwie umocowaną.

 2. Oświadczam, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

 3. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 4. Cena oferty wskazana powyżej zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia (w przypadku firm wskazana cena zawiera VAT, w przypadku osób fizycznych cena brutto zawiera wszystkie narzuty na płace i koszty wynikające z realizacji umowy, w tym koszty na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, podatki i obciążenia pracodawcy).

 5. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opisanymi wymogami w terminie
  i ilości zgodnymi z zapytaniem ofertowym.

 6. Faktura/rachunek za wykonanie przedmiotu zamówienia wystawiony/-a będzie na: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Jesteśmy Razem NIP:841-15-38-372 adres :ul. Krzywoustego 1/103 84-300 Lębork

 7. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie
i niezbędnych do realizacji postępowania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - tj. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.922). – dotyczy osób fizycznych.

Podpisano:
....................................................................

(podpis Wykonawcy)Załącznik nr 2

....................................... (miejscowość, data)

...............................................................

(oznaczenie Wykonawcy / pieczęć
adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na: organizację dwugodzinnych warsztatów tworzenia biżuterii dla uczestników projektu Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego


w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie 06.01.02 Aktywizacja społeczno – zawodowa, Regionalny Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020).oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani z:

osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.Podpisano:

................ ..................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)


Załącznik nr 3

................................................ (miejscowość, data)

...............................................................

(oznaczenie Wykonawcy / pieczęć
adresowa firmy Wykonawcy)OŚWIADCZENIESkładając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na organizację dwugodzinnych warsztatów tworzenia biżuterii dla uczestników projektu Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego


w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie 06.01.02 Aktywizacja społeczno – zawodowa, Regionalny Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020).


oświadczamy, że zgodnie z art. 24 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

Podpisano:

.......................................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)


szkolenie z kinezjologii edukacyjnej -1.12.2016

Dodano dnia: 02.11.2016 14:46:03


1 grudnia 2016 roku (czwartek) odbędzie się bezpłatne szkolenie (ul.Krzywoustego 1 w Lęborku ZWAR III piętro w godzinach 15:00-17:00) dla członków Stowarzyszenia Jesteśmy Razem z kinezjologii edukacyjnej. Osoby chętne do udziału (konsultacje od 14:00-15:00) w szkoleniu prosimy o wcześniejsze zgłoszenie udziału do 9 listopada telefonicznie 509752292 bądź email: stow.razem.leb@wp.pl

Kinezjologia edukacyjna - metoda terapii różnych zaburzeń, takich jak zaburzenia ruchowe, zaburzenia uwagi, trudności w nauce czytania i pisania, opracowana przez dra Paula E. Dennisona. Określana jest ona mianem "gimnastyki mózgu" (ang. Brain Gym), według jej twórcy i zwolenników skutecznie uczy i pokazuje w praktyce możliwości wykorzystania naturalnego ruchu fizycznego, niezbędnego do organizowania pracy mózgu i ciała w celu rozszerzania własnych możliwości. Ma korzystnie wpływać na stan równowagi psychicznej, poczucie własnej wartości, lepszą organizację wewnętrzną i zewnętrzną, komunikację ze sobą i z innymi, i w konsekwencji dawać łatwość w porozumiewaniu się, umiejętność podejmowania właściwych decyzji we właściwym czasie, redukcję stresu i naukę szybkiego sposobu rozluźniania się.

Podstawy teoretyczne metody według twórcy są związane z funkcjami ludzkiego mózgu w trzech wymiarach: lateralności (laterality), skupienia (focus) i ześrodkowania (centering).

Kinezjologia edukacyjna jest stosowana w pracy z dziećmi:

ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),
nadpobudliwymi psychoruchowo (z zespołem ADHD),
w celu poprawy funkcjonowanie umysłu (m.in. pamięć, koncentracja)
Test pochodzi z portalu Wikipedia
Zebranie Członków Stowarzyszenia Jesteśmy Razem-01.12.2016 roku

Dodano dnia: 02.11.2016 14:44:18


1 grudnia 2016 roku (czwartek) o 17:00 godzinie odbędzie się zebranie Członków Stowarzyszenia Jesteśmy Razem. Uczestnicy Turnusu w Zakopanem obecność obowiązkowa :) Serdecznie zapraszamy do budynku ZWARU na III piętro (przy ulicy Krzywoustego 1 w Lęborku) do Pracowni Gospodarstwa Domowego WTZ. Bardzo dziękujemy pracownikom Warsztatu Terapii Zajęciowej za życzliwość i udostępnienie sali :) Serdecznie Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia Jesteśmy Razem ;)


Serdecznie dziękujemy za 1%

Dodano dnia: 21.10.2016 10:23:54


Zarząd Stowarzyszenia Jesteśmy Razem wraz z członkami składa serdeczne podziękowania wszystkim swoim darczyńcom za przekazanie 1% na rzecz naszej organizacji :) Środki te zostaną wydane jak co roku na funkcjonowanie Dziecięcego Centrum Rehabilitacji (darmowa rehabilitacja przez cały rok) i na sfinansowanie pobytu dzieci z niepełnosprawnością na turnusach rehabilitacyjnych. W tym roku dzięki Państwa hojności byliśmy na turnusie rehabilitacyjnym w Zakopanem :) Z całego serca dziękujemy :)


Projekt partnerski pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego

Dodano dnia: 23.03.2016 15:16:21


Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził do dofinansowania pierwsze projekty konkursowe DEFS z Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt partnerstwa pod wodzą Powiatu Lęborskiego na 4. miejscu w województwie!


Projekt partnerski pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego (nr RPPM.06.01.02-22-0027/15) został oceniony pozytywnie i otrzymał 119 punktów, co dało mu czwartą pozycję na liście rankingowej.

Projekt jest jednym z przedsięwzięć negocjowanych od 2013 r. przez Miejski Obszar Funkcjonalny Lęborka (tzw. MOF Lębork) z Samorządem Województwa Pomorskiego, co zaowocowało wpisaniem przedsięwzięcia do Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego (tzw. ZPT).

Wartość projektu wynosi: 2.276.240,56 zł, natomiast wartość dofinansowania – 1.934.804,48 zł. Wkład własny zostanie pokryty ze środków gmin, powiatu i stowarzyszenia.

Planowany okres realizacji: kwiecień 2016 – październik 2018 r.


Projekt realizowany będzie przez Partnerstwo:

 1. Powiat Lęborski (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, Starostwo Powiatowe w Lęborku, Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku)

 2. Miasto Lębork (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku)

 3. Miasto Łeba (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie)

 4. Gmina Cewice (Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach)

 5. Gmina Nowa Wieś Lęborska (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej)

 6. Gmina Wicko (Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku)

 7. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Jesteśmy Razem w Lęborku (Warsztaty Terapii Zajęciowej).


Projekt skierowany jest do 152 mieszkańców powiatu zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy społecznej, w szczególności 75 osób z niepełnosprawnościami, wymagających integracji społecznej oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych w celu doprowadzenia do zatrudnienia.

W ramach projektu instytucje pomocy społecznej (PCPR, OPS/MOPS/GOPS) prowadzić będą aktywizację społeczną swoich mieszkańców, którzy następnie będą aktywizowani zawodowo przez Starostwo oraz PCE ZSP. Stowarzyszenie Jesteśmy Razem będzie prowadziło aktywizację swoich podopiecznych.


Aktywizacja społeczna – organizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej w Lęborku i Łebie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej oraz Ośrodki Pomocy Społecznej w Cewicach i Wicku to m.in.:

Liczba miejsc aktywizacji społecznej u danego Partnera:


Aktywizacja zawodowa - organizowana przez Starostwo Powiatowe w Lęborku dla ww. uczestników projektu, po aktywizacji społecznej:


Aktywizacja zawodowa - uczestników projektu organizowana przez Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku (PCE-ZSP) dla ww. uczestników projektu, po aktywizacji społecznej:
Biuletyn Informacji Publicznej