O nas

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Jesteśmy Razem z siedzibą w Lęborku


Handicaped Childrens Help Association We are together

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Jesteśmy Razem działa od 1998 roku jako organizacja pozarządowa. Od 2004 jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Jesteśmy członkami Porozumienia AUTYZM-POLSKA.

Działamy na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych oraz na polu pomocy społecznej a także na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami . Od 1 czerwca 2004 roku prowadzimy Dziecięce Centrum Rehabilitacji, które działa od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00-17:00 na ul. Kościuszki 14 w SP. nr 5. Od 28 grudnia 2009 roku prowadzimy Przedszkole Integracyjne Jesteśmy Razem, które działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00 mieści się przy SP. nr 5 wejście od ulicy Mieszka I. Jesteśmy jedynym przedszkolem integracyjnym w powiecie lęborskim, które specjalizuje się w terapii dzieci z autyzmem. 
Od 29 grudnia 2014 roku prowadzimy Warsztaty Terapii Zajęciowej  przy Stowarzyszeniu Jesteśmy Razem, które działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 na ul.Krzywoustego 1/301-306,gdzie działa sześć pracowni w pełni wyposażonych do nauki zawodu którego uczą się osoby z niepełnosprawnością. 
W 2005 roku doceniono naszą działalność na rzecz osób potrzebujących otrzymaliśmy wyróżnienie Bursztynowego Mieczyka i nagrodę specjalną arcybiskupa Gocłowskiego.
 Od 2009 roku prowadzimy działania na rzecz Ekonomii Społecznej. Jesteśmy jedyną samofinansującą organizacją na terenie powiatu lęborskiego zatrudniającą 30 osób na umowę o pracę. 

Władzami Stowarzyszenia są Władze Naczelne

Władzami Naczelnymi są:

Walne Zebranie Członków lub Delegatów Stowarzyszenia.
 Zarząd Naczelny
 Naczelna Komisja Rewizyjna


ZARZĄD NACZELNY


Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz.
Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu, z tym, że funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy w prawach niezastrzeżonych dla Zarządu pełni Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu upoważniony przez Zarząd.
Zarząd Naczelny może udzielać osobom kierującym pracą Biura Zarządu Stowarzyszenia stałych pełnomocnictw ogólnych do działania w imieniu Stowarzyszenia, w granicach zwykłego zarządu.Do zakresu działania Zarządu Naczelnego należy w szczególności:
realizacja uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków programu Stowarzyszenia oraz innych uchwał Walnego Zebrania,
kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzania jego majątkiem,
 podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania członkostwa nadawanie tytułu honorowego członka Stowarzyszenia
 kierowanie bezpośrednią działalnością gospodarczą Stowarzyszenia.
Zarząd Naczelny zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 Zarząd dokonuje podziału czynności między swych członków w sprawach nie wymagających kolektywnego działania.

Skład Zarządu Naczelnego:

    * Maria Machola - prezes zarządu
    * Elżbieta Baranowska - skarbnik
    * Monika Ziemienowicz - sekretarz


    KOMISJA REWIZYJNA

 Naczelna Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
 Członkowie Naczelnej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. Nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku.
Naczelna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego zastępcę.
Do kompetencji Naczelnej Komisji Rewizyjnej należy:
 przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia
składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków, zgłaszanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Naczelnemu
 przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami
 przeprowadzenie okresowej kontroli dobrowolnych składek członkowskich
składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać) udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym
 Zakres działania, organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej i jej organów określa regulamin uchwalony przez Komisję

Skład Komisji Rewizyjnej


Jolanta Kostuch-członek komisji rewizyjnej
Ryszard Krygowski-członek komisji rewizyjnej

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKóW

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Walne Zebrania dzielą się na:
zwyczajne
 nadzwyczajne
 Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania należy:
 wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Naczelnego z działalności Zarządu w minionej kadencji.
wysłuchanie sprawozdania Naczelnej Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia, zwłaszcza finansowej.
udzielenie na wniosek Naczelnej Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi Naczelnemu.
 uchwalenie programu działania Stowarzyszenia

 wybór Prezesa Stowarzyszenia
wybór Zarządu Naczelnego
 wybór Naczelnej Komisji Rewizyjnej
uchwalanie statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany
podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władzy nie uczestniczy połowa członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie pół godziny po pierwszym terminie.
Postanowienia ustępu 2 nie stosuje się do uchwały dotyczącej zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.

W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia biorą udział:
członkowie Stowarzyszenia (delegaci oddziałów)
członkowie Władz Naczelnych
członkowie wspierający i honorowi
wolontariusze
Członkowie Stowarzyszenia (delegaci oddziałów) mają czynne i bierne prawo wyborcze.
Członkowie Władz Naczelnych nie będący delegatami mają bierne prawo wyborcze
Członkowie wspierający i honorowi oraz wolontariusze służą głosem doradczym.


Biuletyn Informacji Publicznej