Statut

Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Jesteśmy Razem


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Jesteśmy Razem, jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem i stawia sobie za cele:
  • Troskę o dzieci niepełnosprawne,
  • Pomoc i ochronę życia chorego dziecka.
Całkowitą apolityczność, bezstronność, neutralność, będzie zajmować się wyłącznie niesieniem wszelkiej pomocy dzieciom niepełnosprawnym, kierując się ich potrzebami życiowymi.

Nie będzie czynić żadnej różnicy ze względu na: narodowość, wyznanie, rasę i pozycję społeczną, powstrzymywać się będzie od uczestnictwa w działaniach zbrojnych, religijnych i sprawach natury politycznej, z wyjątkiem sprawy integracji Polski z Unią Europejską.


Udziela wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Udziela wsparcia młodzieży niepełnosprawnej w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia na rynku pracy poprzez:
  1.  warsztaty psychologiczne
  2.  szkolenia dla zagrożonych wykluczeniem społecznym i bezrobociem
  3.  warsztaty dla rodziców i osób współpracujących z niepełnosprawnymi

7. Stowarzyszenie stawia sobie za cel integrację ze środowiskiem i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych.

8. Stowarzyszenie może prowadzić własne placówki opiekuńczo – wychowawcze i edukacyjne.


ROZDZIAŁ I


& 1

1. Organizacja nosi nazwę: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Jesteśmy Razem i używa skrótu: Stowarzyszenie Jesteśmy Razem.
2. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest miasto Lębork.
3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność4. na pracy społecznej swoich członków i wolontariuszy, lecz może zatrudniać5. pracowników do realizacji zadań statutowych.

& 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar państwa polskiego.
Stowarzyszenie ma prawo do działalności w zakresie nauki, zdrowia i pomocy społecznej dla dzieci niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód będzie przeznaczony na cele statutowe.


ROZDZIAŁ II


& 3

SPOSOBY REALIZACJI CELóW STOWARZYSZENIA

Pomoc W opiece nad chorym i likwidację barier społecznych.
Pomoc w organizowaniu ośrodków rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.
Udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy prawnej.
Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, częściowo finansowanych z dochodów Stowarzyszenia i pomoc w szukaniu dotacji finansowych dla członków Stowarzyszenia.
Praca nad właściwym ukierunkowaniem zawodowym niepełnosprawnej młodzieży.
Prowadzenie własnych publikacji propagandowych, oraz korzystanie z dostępnych dla nas środków masowego przekazu.
Podejmowanie działań mających na celu likwidację barier architektonicznych w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania niepełnosprawnych w społeczeństwie.
Władze Stowarzyszenia podejmą działania mające na celu umożliwienie samodzielnej nauki w szkołach i przedszkolach, klasach i grupach integracyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, w razie potrzeby Stowarzyszenie będzie zakładało własne placówki przedszkolne i szkoły.
Organizowanie szkoleń dla rodziców korzystających z działalności odpłatnej i nieodpłatnej Stowarzyszenia.
Promowanie uzdolnionych muzycznie, sportowo i plastycznie dzieci i młodzieży poprzez pomoc w zakupie sprzętu sportowego, instrumentów muzycznych, zatrudnienie odpowiednich trenerów i artystów.
Zapoznanie z programami oferowanymi przez PFRON.
Współpraca z innymi stowarzyszeniami na polu szeroko rozumianej pomocy dzieciom niepełnosprawnym.


& 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy poprzez współpracę z organami władzy. W razie potrzeby Zarząd Naczelny może podjąć decyzję o zatrudnieniu fachowców do prowadzonej działalności statutowej.

ROZDZIAŁ III


SPOSóB NABYWANIA I UTRATY CZŁONKOSTWA,
PRZYCZYNY UTRATY, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA


& 5

Sposób nabywania członkostwa:
O przyjęciu w poczet członków decyduje organ wykonawczy.
Zarząd Stowarzyszenia wydaje decyzję o członkostwie na podstawie aktualnych dokumentów stwierdzających niepełnosprawność dziecka.

& 6

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
Zwyczajnych – członkowie zwyczajni to rodzice bądź opiekunowie dzieci niepełnosprawnych.
Podopiecznych – przynależność do Stowarzyszenia za zgodą rodziców lub ustawowych opiekunów podopiecznego.. Członkowie niepełnoletni nie mają prawa wyborczego.
Wspierających – członkami wspierającymi są osoby prawne wspierające Stowarzyszenie bez prawa głosu, oraz osoby fizyczne.
Honorowych – członkostwo honorowe nadaje Zarząd Naczelny za wybitne zasługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

& 7

Zasady utraty członkostwa:
Dobrowolne wystąpienie.
Skreślenie z listy członków może nastąpić ze względu na długotrwałe zaprzestanie działalności w Stowarzyszeniu.
Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić ze względu na:
- stwierdzenie rażącego lub uporczywego naruszania zasad statutowych
- nieprzestrzeganie uchwał władz i regulaminów Stowarzyszenia
- działanie na szkodę Stowarzyszenia

& 8

1.Decyzję o utracie członkostwa podejmuje organ wykonawczy Stowarzyszenia tj.
Zarząd Naczelny.
2.Organem odwoławczym od decyzji Zarządu Naczelnego jest Zgromadzenie Członków.
3.Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od chwili otrzymania decyzji.


& 9

Prawa członkowskie:
1. Członek Stowarzyszenia ma prawo wybierać2. i być3. wybieranym do władz Stowarzyszenia.
4. Ma prawo uczestniczyć5. w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia.
6. Ma prawo do korzystania z pomocy i świadczeń realizowanych przez Stowarzyszenie.
7. Ma prawo do obrony praw chorego.

& 10

Obowiązki członkowskie:
Przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
Obowiązkiem członka jest aktywne uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia i działaniach na rzecz jego promocji w środowisku.


ROZDZIAŁ IV


WŁADZA I STRUKTURA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA


A. Postanowienia ogólne:

& 11

1. Władzami Stowarzyszenia są Władze Naczelne.
2. Władzami Naczelnymi są:
a) Walne Zebranie Członków lub Delegatów Stowarzyszenia.
b) Zarząd Naczelny
c) Naczelna Komisja Rewizyjna

& 12

Wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Członków oraz wyboru i powołania władz Stowarzyszenia dokonuje się spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.

& 13

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władzy nie uczestniczy połowa członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie pół godziny po pierwszym terminie.
Postanowienia ustępu 2 nie stosuje się do uchwały dotyczącej zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.


B. Walne Zebranie
& 14

Walne Zebranie odbywa się z udziałem wszystkich członków, jeżeli Stowarzyszenie liczy nie więcej niż 80 członków. W razie przekroczenia tej liczby Walne Zebranie może odbywać się z udziałem delegatów.

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebrania dzielą się na:
a) zwyczajne
b) nadzwyczajne

3. Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania należy:
a) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Naczelnego z działalności Zarządu w minionej kadencji.
b) wysłuchanie sprawozdania Naczelnej Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia, zwłaszcza finansowej.
c) udzielenie na wniosek Naczelnej Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi Naczelnemu.
d) uchwalenie programu działania Stowarzyszenia
e) wybór Prezesa Stowarzyszenia
f) wybór Zarządu Naczelnego
g) wybór Naczelnej Komisji Rewizyjnej
h) uchwalanie statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany
i) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

4. Porządek Nadzwyczajnego Zebrania spośród spraw określonych w kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania ustala organ lub osoby uprawnione statutowo do żądania zwołania takiego zebrania.
5. Członkowie Zarządu Naczelnego i Naczelnej Komisji Rewizyjnej są wybierani do czasu zwołania kolejnego Zwyczajnego Walnego Zebrania. Jednak Nadzwyczajne Walne Zebranie może odwołać6. członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej na czas do odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania.

& 15

1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na trzy lata przez Zarząd Naczelny na podstawie uchwały Zarządu Naczelnego.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Naczelny na podstawie:
a) wniosku Naczelnej Komisji Rewizyjnej
b) pisemnego wniosku co najmniej połowy członków lub delegatów na ostatnie Walne Zebranie
3. Zarząd Naczelny zawiadamia delegatów lub członków o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania, co najmniej 30 dni przed jego rozpoczęciem.
4. Zebranie Nadzwyczajne należy zwołać5. w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje wyłącznie nad sprawami, do których zostało zwołane.

& 16

1. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia biorą udział:
a) członkowie Stowarzyszenia (delegaci oddziałów)
b) członkowie Władz Naczelnych
c) członkowie wspierający i honorowi
d) wolontariusze
2. Członkowie Stowarzyszenia (delegaci oddziałów) mają czynne i bierne prawo wyborcze.
3. Członkowie Władz Naczelnych nie będący delegatami mają bierne prawo wyborcze
4. Członkowie wspierający i honorowi oraz wolontariusze służą głosem doradczym.

& 17

Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego lub Prezydium Walnego Zebrania.

C. Zarząd Naczelny

& 18

1. Zarząd Naczelny składa się z nie więcej niż sześciu członków Zarządu, w tym:
a) Prezesa
b) Wice prezesa (wice prezesów)
c) Sekretarza
d) Skarbnika
e) Członka
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.

& 19

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz.
Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu, z tym, że funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy w prawach niezastrzeżonych dla Zarządu pełni Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu upoważniony przez Zarząd.
Zarząd Naczelny może udzielać osobom kierującym pracą Biura Zarządu Stowarzyszenia stałych pełnomocnictw ogólnych do działania w imieniu Stowarzyszenia, w granicach zwykłego zarządu.

& 20

Do zakresu działania Zarządu Naczelnego należy w szczególności:
a) realizacja uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków programu Stowarzyszenia oraz innych uchwał Walnego Zebrania,
b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzania jego majątkiem,
c) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania członkostwa
d) nadawanie tytułu honorowego członka Stowarzyszenia
e) kierowanie bezpośrednią działalnością gospodarczą Stowarzyszenia.
2.Zarząd Naczelny zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swych członków w sprawach nie wymagających kolektywnego działania.

& 21

1. Zarząd wykonuje swoje działania przy pomocy Biura Zarządu.
2. Biurem Zarządu kieruje Sekretarz jako wolontariusz lub zatrudniony przez Zarząd .
3. W razie potrzeby zatrudnienia członka Zarządu:
a) stosunek pracy w imieniu Stowarzyszenia nawiązuje z nim Zarząd Stowarzyszenia
b) w razie potrzeby zatrudnienia Prezesa stosunek pracy w imieniu Stowarzyszenia nawiązuje z nim Zarząd upoważniony przez Walne Zebranie.
4. Zarząd może upoważnić5. Sekretarza Biura Zarządu do wykonywania funkcji kierownika zakładu pracy w stosunku do zatrudnionych w Biurze pracowników, z tym że zatrudnienie i zwalnianie pracowników wymaga zgody Zarządu.

& 22

Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin – instrukcja uchwalona przez Zarząd.

D. Naczelna Komisja Rewizyjna

1. Naczelna Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
2. Członkowie Naczelnej Komisji Rewizyjnej nie mogą być3. członkami organu zarządzającego ani pozostawać4. z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
5. Nie mogą być6. skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
7. Nie mogą otrzymywać8. z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku.
9. Naczelna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego zastępcę.
10. Do kompetencji Naczelnej Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia
b) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków, zgłaszanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Naczelnemu
c) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami
d) przeprowadzenie okresowej kontroli dobrowolnych składek członkowskich
e) składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
f) Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo braćg) udział w posiedzeniach Zarządu i
innych organów z głosem doradczym
h) Zakres działania, organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej i jej organów określa regulamin uchwalony przez Komisję

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA


& 24

1.Majątek i fundusze Stowarzyszenia stanowią:
a)składki członków
b)wpływy z imprez organizowanych przez Stowarzyszenie
c)darowizny i dotacje pochodzące z innej działalności statutowej
d)darowizny od darczyńców krajowych i zagranicznych
e)z odpłatnej działalności pożytku publicznego
f)z działalności gospodarczej
g)stowarzyszenie może pobieraćh) opłaty za świadczone usługi

& 25

Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa oraz sekretarza lub skarbnika, względnie osób przez nich upoważnionych spośród członków Zarządu.

& 26

Dotacje otrzymywane od władz samorządowych lub państwowych winny być rozliczane w terminie ustalonym przez wyżej wymienionych przez skarbnika Stowarzyszenia lub inne upoważnione osoby.

& 27

Szczegółową inwentaryzację wszelkich dochodów Stowarzyszenia prowadzi skarbnik poprzez:
1.szczegółowy zapis:
a)darowizn
b)dotacji
c)spadków
d)innych zapisów od organów państwowych i samorządowych, oraz innych jednostek zarówno w kraju jak i za granicą, według zasad prawnych obowiązujących w tym zakresie
e)dochodów z majątku ruchomego jak i nieruchomości
f)dochodów z imprez, zbiórek publicznych i ofiar pieniężnych
g)dochodów z własnej działalności gospodarczej
h)dywidendy należnej Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych
i)dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego
j)innych wpływów


& 28

Stowarzyszenie może przyjąć spadek jedynie z dobrodziejstwem inwentarza.

& 29

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym, że cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych.
Stowarzyszenie może tworzyć spółki i przystąpić do już istniejących.
Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

& 30

Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Naczelny.

& 31

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala zgodnie z obowiązującymi zasadami Zarząd Naczelny.

& 32

Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów potrzebne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu właściwego stopnia, jeżeli Statut lub uchwała Stowarzyszenia nie stanowią inaczej.


ROZDZIAŁ VI


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


& 33

Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na drodze podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków, które powołuje Komisję Likwidacyjną (może nią być Zarząd) do podjęcia czynności związanych z końcem działalności Stowarzyszenia, a następnie powiadomienie Sądu z prośbą o wykreślenie go z rejestru.

Biuletyn Informacji Publicznej