Przepisy

BASEN - DODATKOWE WEJŚCIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie mogą korzystać z pływalni dwa razy w tygodniu na jednym cyklu zajęciowym:

- niedziela od godz. 12.10 - 13.25

- sobota od godz. 15.30 - 16.45

Odpłatność za 1 cykl zajęciowy wynosi 1.00 zł za osobę.

Cykl zajęciowy trwa 75 minut.

Po tym okresie ulga traci ważność. Opłata jest liczona zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.PRZEJAZDY I ULGI

Uczniowie niepełnosprawni (przejazd bezpłatny również dla opiekuna)

Dzieci i młodzież, które są dotknięte niepełnosprawnością, a uczęszczają do przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej, mają prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Nie ma tu ograniczeń wiekowych. Trzeba mieć ze sobą legitymację przedszkolną (MEN-I/52/2 lub MENiS-II/181/2) lub szkolną (MEN-I/51/2 lub MENiS-II/182/2), potwierdzającą status ucznia niepełnosprawnego.

Dzieci i młodzież niepełnosprawna do 18 lat (przejazd bezpłatny również dla opiekuna)

Niepełnosprawni do lat 16 mogą posiadać tzw. legitymację osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia, wydaną przez powiatowy lub miejski zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (legitymacja bez zdjęcia i stopnia niepełnosprawności). Ten dokument uprawnia ich do darmowego podróżowania komunikacją miejską KZK GOP.

Ponadto wszyscy niepełnosprawni do 18. roku życia uprawnieni są do bezpłatnych przejazdów autobusami i tramwajami, bez względu na orzeczony stopień niepełnosprawności, na podstawie legitymacji wydanej przez powiatowy lub miejski zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (legitymacja ze zdjęciem i orzeczonym stopniem niepełnosprawności – znacznym, umiarkowanym lub lekkim).

Po 18. roku życia przejazd darmowy przysługuje tylko osobom z wpisanym znacznym stopniem niepełnosprawności.

Do czasu wydania wyżej opisanych legitymacji do przejazdów bezpłatnych upoważnia orzeczenie zarówno komisji lekarskiej, jak również powiatowego lub miejskiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, potwierdzające niepełnosprawność tych osób.

Niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji, niepełnosprawni w stopniu znacznym, inwalidzi I grupy, którzy ukończyli 18 lat (przejazd bezpłatny również dla opiekuna) 

Przejazdy bezpłatne przysługują osobom z orzeczoną I grupą inwalidztwa lub całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji lub niepełnosprawnym w stopniu znacznym. Pasażer taki musi posiadać legitymację wydaną przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności lub legitymację emeryta/rencisty bądź emeryta/rencisty wojskowego/ policyjnego z wpisem właściwego organu emerytalno-rentowego o uznaniu za niepełnosprawnego.

Dokumentami, którymi mogą się legitymować osoby niepełnosprawne, są także stosowne orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia lub wojskowej komisji lekarskiej, powiatowego/miejskiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, a także decyzji lekarza orzecznika ZUS lub lekarza rzeczoznawcy KRUS, stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. Jeśli którykolwiek z powyższych dokumentów nie zawiera fotografii, jest ważny tylko z dokumentem ze zdjęciem umożliwiającym ustalenie tożsamości.

Niewidomi (przejazd bezpłatny również dla opiekuna)

Niewidomi mogą korzystać z komunikacji miejskiej za darmo zawsze, bez względu na grupę inwalidztwa i stopień niepełnosprawności, na podstawie następujących dokumentów:

- legitymacji Polskiego Związku Niewidomych,

- legitymacji Związku Ociemniałych Żołnierzy RP,

- legitymacji wydanej przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności z symbolem 04-O,

- orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia lub wojskowej komisji lekarskiej,

- orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub lekarza rzeczoznawcy KRUS, stwierdzającego niepełnosprawność z powodu narządu wzroku.

Do powyższych orzeczeń wymagany jest dodatkowo dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość.

Opiekunowie

Z opłaty za bilet komunikacyjny zwolnieni są opiekunowie uczniów niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 18. roku życia, inwalidów I grupy, osób całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji, osób uznanych za niepełnosprawnych w stopniu znacznym, osób niewidomych. Bezpłatny przejazd przysługuje opiekunowi tylko wtedy, gdy towarzyszy swojemu podopiecznemu. Osoba ta nie musi posiadać żadnego dokumentu potwierdzającego, że sprawuje podczas podróży pieczę nad niepełnosprawnym. Bezpłatny przejazd opiekuna odbywa się na podstawie dokumentów osoby z niepełnosprawnością przebywającej w pojeździe, poświadczających jej uprawnienia. Trzeba pamiętać, że do darmowego przejazdu ma prawo tylko jeden opiekun każdej uprawnionej osoby niepełnosprawnej.

UWAGA! Wózki inwalidzkie i wszelki sprzęt ortopedyczny oraz psy będące przewodnikami osób niepełnosprawnych nie podlegają opłacie!

Biuletyn Informacji Publicznej